خراساني زواره د., & شريفيان س. (2017). سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت». ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), 60–59. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i2.18682