شوشتري ش., عابدي م., بهرامي م., & سموعي ر. (2017). تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(1), 58–51. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17667