زارعی ا., & شمس الدینی لری ع. (2017). کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(1), 8–1. https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17615