سوريس., سبطم., & اردشيرع. (2017). ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 261-268. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16763