حسين زادهک., صادقر., & دليريس. (2017). برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 253-260. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16759