جعفريم., صابري بهدادس., & پوياكيانم. (2017). اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 245-252. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16738