فهيمي‌نيام., جعفري منصوريانح., مجيديغ., اسکندريا., بهاریس., & افسرع. (2017). رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 239-244. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16737