احمدآباديع., طاوسيس. ح., صداقتع., خادم رضاييانم., يعقوبي مقدمز., & لالويز. (2017). الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 225-230. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16733