خرميز., هاشمي نظريس. س., & قدير زادهم. (2017). اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 217-224. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16729