اکبري بلوطبنگانا., طالع‌پسندس., محمد رضاييع., & رحيميان بوگرا. (2017). ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), 207-216. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728