ارقامی ش., بهرامی نیا س., & شریفی ف. (2017). طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), 134–129. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14144