ززولی م. ع., & بلارک د. (2017). جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), 128–117. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14143