عباسی م., صادقی م., اعظمی ع. ا., اسماعیلی س. م., کاووسی ج., & آریافرد ا. (2017). بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), 90–83. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14132