داودی ف., اعتماد ک., طاهری تنجانی پ., & خداکریم س. (2017). بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), 82–75. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14129