سرخیلح., توکلیج., & رضوانیس. (2016). ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 68 - 63. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13034