خورشیدی ع., عینی ا., & سوری ح. (2016). الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 54–47. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13018