روستای شالماییم., رخشانیف., رمضانخانیع., & سوریح. (2016). تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 46 - 39. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13017