خالوییع., ملکوتیانم., & مهدی پور رابریم. (2016). وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 24 - 19. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13004