سوریح., رفیعی ا., انتظامین., حسنیژ., & حسینیس. م. (2016). بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 8 - 1. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.12997