علوي س. س., محمدی م., سوری ح., جنتي فرد ف., & محمدی کلهری س. (2016). تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(4), 232–223. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11842