یاری س. (2015). طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), 140–135. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10082