زارع ح., محمدزاده ادملایی ر., علیپور ا., & ترخان م. (2015). بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), 126–117. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10079