جعفری م., عباس گوهری ف., امیدی ل., ایزدی س., & خوشگواه م. (2015). تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), 110–103. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10077