(1)
ملکوتیان م.; یغمائیان ک.; جعفری منصوریان ح.; علیزاده م.; جعفری مدرک م. بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 3, 24-15.