(1)
طاهری تنجانی پ.; عینی ا.; اکبرپور س.; سوری ح. بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 2, 313-320.