(1)
نقاب م.; طایفه رحیمیان ج.; جهانگیری م.; کریمی ع.; نصیری ق. ا.; آقا بیگی م.; حسن زاده ج.; دشت بش پونک س.; صفائیان آ. ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 2, 293-302.