(1)
مسعودی نژاد م.; اسلامی ا.; خشیج م. حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 2, 265-272.