(1)
ضیاییم.; حسینیس. ی.; شریعتیه.; خوشبوا. ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 3, 190 - 185.