(1)
عینی ا.; سوری ح.; گنجعلی م.; باغفلکی ت. برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 215-225.