(1)
مختاری ع. م.; صمدی س.; حاتمی س. ا.; جلیلیان ح.; خانجانی ن. میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 209-214.