(1)
رحیمی ف.; احمدی م.; روستا ف.; علوی مجد ح.; والیانی م. تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 180-188.