(1)
ابراهیمی پور ح.; خانی م.; صالح آبادی س.; بابایی حیدرآبادی ا.; مولوی طالقانی ی.; میرزایی ن.; وجدانی م.; اشرفی حافظ ا.; ایمان زاد م. بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 155-160.