(1)
نقابم.; امیریف.; مویدیر.; حسینیس. ی. بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 140-147.