(1)
رضازادهج.; علوی نیاس.; کاویانیا.; جباریص.; گنجیر. ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی. Irtiqa imini pishgiri masdumiyat 2014, 2, 124-132.