(1)
نصیری پورا.; رئیسیپ.; جعفریم. نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 73-84.