(1)
جعفری م.; حورفراست غ.; صالح پور س.; خداکریم س.; حیدرنژاد ن. مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 55-64.