(1)
علیان زاده ش.; کاشی گ.; خضری س. م.; ماشینچیان مرادی ع. بررسي حذف فلوراید از آب آشاميدني به روش الکتروکواگولاسیون: رآكتور ناپيوسته. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 47-54.