(1)
عدل ج.; دهقان ن.; عباس زاده م. اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 39-46.