(1)
بختیاری م.; سوری ح.; عینی ا.; صالحی م.; مهماندار م. ر. بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه های درون و برون شهری کشور. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 2, 1-8.