(1)
Massoudinejad, M.; Niknahad, E. ... Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2014, 1, 198-204.