(1)
نادری ع. ا.; باقری ش. ا. .; امین پناه ح. . ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 279-269.