(1)
جعفری م. .; تبریزی ا.; اسماعیل زاده م.; زمانی ا. تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 268-262.