(1)
استوار ایزدخواه ی. . راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: . Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 247-236.