(1)
منافی م.; شجاع الدین س. ص. ا. .; سلیمان فلاح م. مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 261-248.