(1)
شریعت پناهی س. م. .; محمدرحیمی ن.; امین زاده ر. تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 222-210.