(1)
صداقتی وشمه سرایی ف.; خدادادی حسن کیاده ن. .; کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. .; همایی راد ع. ا. .; یوسف زاده چابک ش. . تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2023, 10, 209-198.