(1)
اقتداری م.; مظاهری م.; گرامی ا.; شوش ع. خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 140-131.