(1)
الهی ا.; صیادی ف.; کریمی زاده اردکانی م. بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 72-60.