(1)
رمضانی ف.; ساکی ف.; سهرابی ط. تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 59-48.