(1)
حیدری نیا م.; گودرزی ب.; میر معزی م. بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 10, 35-25.